Obchodné podmienky

Aktualizované: 01 / 01 / 2023

Pred použitím služby CryptoChipy (ďalej len „webová stránka“), ktorú spravuje CryptoChipy, si pozorne prečítajte nasledujúce zmluvné podmienky („Podmienky“). Vstupom na webovú stránku alebo jej používaním potvrdzujete svoj súhlas s dodržiavaním týchto podmienok a našich zásad ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve, nemáte oprávnenie na používanie webovej stránky.

1. Používanie webovej stránky

1.1. Spôsobilosť: Na uzavretie tejto zmluvy musíte mať aspoň 18 rokov a mať spôsobilosť na právne úkony.

1.2. Používateľské účty: Ak sa rozhodnete vytvoriť si účet na webovej lokalite, zodpovedáte za zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti poverení vášho účtu. Počas procesu registrácie sa zaväzujete poskytnúť presné a úplné informácie.

1.3. Zakázané činnosti: Používanie webovej stránky na nezákonné alebo podvodné účely je prísne zakázané. Zakázané sú aj činnosti, ktoré by mohli narušiť alebo brániť fungovaniu webovej stránky alebo jej pridružených služieb.

2. Obsah a duševné vlastníctvo

2.1. Vlastníctvo obsahu: Všetok obsah uvedený na webovej stránke, vrátane textu, grafiky, obrázkov a iných materiálov, je vo vlastníctve alebo v licencii spoločnosti CryptoChipy a je chránený autorským právom a inými právami duševného vlastníctva.

2.2. Obsah vytvorený používateľmi: Odoslanie obsahu vytvoreného používateľmi na webovú stránku udeľuje CryptoChipy nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a distribúciu uvedeného obsahu.

3. Odkazy na webové stránky tretích strán

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré CryptoChipy nevlastní ani nespravuje. Vzdávame sa akejkoľvek kontroly a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že CryptoChipy nenesie zodpovednosť ani nezodpovedá, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akékoľvek takéto webové stránky alebo služby.

4. Zrieknutie sa

4.1. Žiadna záruka: Informácie poskytnuté na webovej stránke slúžia výlučne na všeobecné informačné účely. Neposkytujeme žiadne záruky, vyhlásenia ani záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti obsahu.

4.2. Zodpovednosť za hazardné hry: CryptoChipy nenesie žiadnu zodpovednosť za výsledky vašich hazardných aktivít. Vašou povinnosťou je hrať hazardné hry zodpovedne a v súlade s právnymi a regulačnými rámcami vašej jurisdikcie.

5. Zmeny podmienok

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto Podmienky podľa vlastného uváženia. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť ihneď po zverejnení. Vaše ďalšie používanie webovej stránky po akýchkoľvek zmenách podmienok predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

6. Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa týchto podmienok nás kontaktujte prostredníctvom našej kontaktnej stránky.